Čo je chránené pracovisko?

Pojmom chránené pracovisko označujeme firmy, ktorým bol priznaný tento štatút od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a s ktorým majú uzatvorenú Dohodu o chránenom pracovisku.

Dôvodom existencie chránených dielní je podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, prípadne na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť.

Štátna podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v praxi vyzerá tak, že každý zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a to v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

V prípade, že zamestnávateľ nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov, je povinný odviesť na účet úradu, za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza.

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní.

Z uvedeného vyplýva, že chránené pracovisko pomáha zamestnávateľom, ktorí nezamestnávajú dostatočný počet občanov so zdravotným postihnutím, plniť si zákonnú povinnosť, ale pri menších finančných výdavkoch. Namiesto platenia povinného odvodu zadajú chránenému pracovisku náhradné plnenie, pričom v hodnote náhradného plnenia im chránené pracovisko poskytne svoje služby.

 

Chránené pracovisko – Vaša výhoda

Naši zákazníci môžu povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nahradiť zadaním zákazky chránenému pracovisku podľa § 64 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Petra Graphic Studio bolo udelené priznanie postavenia chráneného pracoviska dňa 26.9.2011 na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava. Veríme, že budete s našou prácou spokojní a budete od nás odchádzať s dobrým pocitom. Naším krédom je spokojná zákazníčka , či zákazník.